Klasyfikacja diagnostyczna DC:0-3R - Wydawnictwo Fundament
Informujemy, ze od 1 do 30 sierpnia 2021 nasza księgarnia jest nieczynna. Po nasze ksiązki zapraszmy do Księgarni Terapeutycznej i GWP. Od 30 sierpnia zapraszamy ponownie.
Cena katalogowa: 38 zł
Redakcja: Krystyna Podhajska (red.jęz.), Grażyna Kmita (red.nauk.)
Tłumaczenie: dr Diana Senator
Oprawa: miękka
Ilość stron: 128
Wymiary: 148x210
OPIS I SPIS TREŚCI
OD AUTORA
RECENZJE

Klasyfikacja diagnostyczna zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (DC:0-3) została stworzona by pomóc klinicystom:

a) dostrzec indywidualne różnice w sposobach, w jakie niemowlęta i małe dzieci przetwarzają wrażenia, porządkują doświadczenia i podejmują działanie;
b) obserwować i rozumieć interakcję dziecka z głównymi opiekunami;
c) badać wpływ rodziny oraz kulturowych i społecznych wzorców na rozwój dziecka
d) mieć na uwadze zarówno poziom adaptacji dziecka, jak i wyzwania rozwojowe, przed którymi ono staje.


Spis treści

Podziękowania
Wprowadzenie
Oś I:   Zaburzenia kliniczne
100. Zaburzenie po stresie traumatycznym
150. Zaburzenie związane z deprywacją / maltretowaniem
200. Zaburzenia afektu
210. Przedłużająca się reakcja żałoby / smutku
220. Zaburzenia lękowe w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie
221. Zaburzenie związane z lękiem separacyjnym
222. Specyficzne postacie fobii
223. Zaburzenie związane z lękiem społecznym (fobia społeczna)
224. Zaburzenie lęku uogólnionego
225. Zaburzenie lękowe nieokreślone
230. Depresja w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie
231. Typ I: Depresja wielka
232. Typ II: Zaburzenie depresyjne nieokreślone
240. Mieszane zaburzenie wyrażania emocji
300. Zaburzenie przystosowania
400. Zaburzenia regulacji związane z przetwarzaniem bodźców sensorycznych
410. Nadwrażliwość
411. Typ A: Lękowy / ostrożny
412. Typ B: Negatywny / buntowniczy
420. Obniżona wrażliwość / niska reaktywność
430. Poszukiwanie stymulacji sensorycznej / impulsywność
500. Zaburzenie zachowania związanego ze snem
510. Zaburzenie (protodyssomnia) zasypiania
520. Zaburzenie (protodyssomnia) ciągłości snu
600. Zaburzenie zachowań związanych z karmieniem
601. Zaburzenie karmienia związane z regulacją stanów
602. Zaburzenie karmienia związane z wzajemnością relacji opiekun-dziecko
603. Anoreksja niemowlęca
604. Sensoryczna awersja do pokarmów
605. Zaburzenie karmienia związane z towarzyszącym problemem zdrowotnym
606. Zaburzenie karmienia związane z obrażeniami przewodu pokarmowego
700. Zaburzenia tworzenia relacji i komunikowania się
710. Wielosystemowe zaburzenie rozwoju (MSDD)
800. Inne zaburzenia (DSM-IV-TR lub ICD-10)
Oś II: Klasyfikacja relacji
Skala Ogólnej Oceny Relacji Rodzic-Dziecko i Lista Problemów w Relacji
Skala Ogólnej Oceny Relacji Rodzic-Dziecko
Lista Problemów w Relacji
Opisowe charakterystyki jakościowych wymiarów relacji
Oś III: Choroby i problemy zdrowotne oraz rozwojowe  
Oś IV: Stresory psychospołeczne  
Lista Stresorów Psychicznych i Środowiskowych  
Oś V: Funkcjonowanie emocjonalne i społeczne  
Ocena zdolności funkcjonowania emocjonalnego i społecznego  
Skala do oceny zdolności funkcjonowania emocjonalnego i społecznego
Załącznik A: Priorytety w klasyfikowaniu diagnostycznym i planowaniu interwencji
Priorytety w klasyfikowaniu diagnostycznym
Wybór podstawowej kategorii diagnostycznej
Załącznik B: Proces weryfikacji DC: 0-3  
Weryfikowanie DC:0-3
Wyniki wstępnej ankiety dla użytkowników
Wstępny zarys, drugie badanie i dalsze zmiany
Załącznik C: Zespół twórców Klasyfikacji Diagnostycznej ZERO TO THREE
 
Piśmiennictwo

 

 

 

Z wprowadzenia:

“Klasyfikacja Diagnostyczna Zaburzeń Psychicznych i Rozwojowych w Niemowlęctwie i Wczesnym Dzieciństwie (DC:0-3) stworzona przez ZERO TO THREE została wydana w 1994 roku.

Została opracowana w odpowiedzi na potrzebę wprowadzenia systematycznego, rozwojowo ukierunkowanego podejścia w klasyfikowaniu problemów rozwojowych i problemów zdrowia psychicznego w pierwszych 4 latach życia.

Powstanie DC:0-3 reprezentuje pierwszą próbę, jaką kiedykolwiek podjęła grupa doświadczonych klinicystów, aby sformułować użyteczny schemat, który byłby komplementarny, ale nie wymienny, względem istniejących medycznych i rozwojowych klasyfikacji, takich jak Diagnostyczny i Statystyczny Podręcznik Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-III-R), czy Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób Światowej Organizacji Zdrowia WHO (ICD-9).

Twórcy DC:0-3 starali się uwzględnić najnowszą wiedzę dotyczącą:
(1) czynników przyczyniających się do adaptacyjnych lub nie adaptacyjnych wzorców rozwoju,
(2) znaczenia różnic indywidualnych w niemowlęctwie. Celem było wytyczenie kryteriów klasyfikacyjnych, które ułatwiłyby komunikowanie się profesjonalistów oraz sprzyjałyby postępowi w klinicznym diagnozowaniu i badaniach.

Ten podręcznik, stworzony dekadę po ukazaniu się oryginalnej klasyfikacji, jest wersją poprawioną, która wprowadza uaktualnienia kryteriów klasyfikacyjnych, uwzględnia nową wiedzę pochodzącą z doświadczeń klinicznych oraz stanowi próbę klasyfikacji obszarów stale niejasnych i wieloznacznych.

 

 

Recenzja prof. dr hab. IRENY NAMYSŁOWSKIEJ, , kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

„Publikacja DC:0-3R daje klinicystom, lekarzom, psychologom, pedagogom i badaczom zajmującym się rozwojem psychicznym i jego zaburzeniami niemowląt i małych dzieci, niezwykle cenne narzędzie pomocne zarówno w opisie jak i diagnozie oraz w konsekwencji w planowaniu postępowania terapeutycznego uwzględniającego tak istotną perspektywę rozwojową.

Klasyfikacja Diagnostyczna DC:0-3R stanowi istotny krok naprzód w porównaniu z obowiązującymi systemami klasyfikacyjnymi takimi jak DSM IV i ICD 10. Ma szansę stać się bardzo ważnym uzupełnieniem lub być może nawet zastąpić dotychczasowe systemy klasyfikacyjne poszerzając je o nie tylko szczegółowe opisy i wprowadzenie nowych kategorii, ale także co ważniejsze uzupełniając diagnozę wczesnych zaburzeń rozwojowych o niezwykle istotny kontekst relacji rodzic-dziecko.”

Recenzja prof. dr hab. MARINY ZALEWSKIEJ, kierownik Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Przedstawiona do recenzji książka ma charakter unikalny. Z jednej strony jest to specyficzny przewodnik do klasyfikowania zaburzeń psychicznych u dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym, z drugiej zaś – znakomity podręcznik psychologii klinicznej małego dziecka. Książka jest adresowana do klinicystów zajmujących się zdrowiem psychicznym noworodków, niemowląt i dzieci w wieku od 12 do 36 miesiąca życia, ale może z jej lektury skorzystać także student psychologii, psychiatrii dziecięcej, pedagogiki specjalnej. Lekarze pediatrzy, mający częsty kontakt z matkami zaniepokojonymi, między innymi, trudnościami ich dzieci w zasypianiu lub jedzeniu powinni korzystać z tej książki w swojej codziennej praktyce.

Klasyfikacja została opracowana przez zespół wybitnych specjalistów. Efektem ich ogromnego wysiłku jest propozycja niezwykle wnikliwej diagnozy problemów rozwojowych i problemów życia psychicznego małego dziecka oraz propozycja klasyfikowania tych problemów. Autorzy odwołują się do fundamentalnych tez psychopatologii rozwojowej i psychologii klinicznej, wskazując na indywidualną ścieżkę rozwoju każdego niemowlęcia oraz znaczenie relacji rodzina – dziecko w formułowaniu diagnozy i rozumieniu trudności dziecka. Zaproponowano dzięki temu schemat klasyfikowania zaburzeń, uwzględniający 5 płaszczyzn, nazwanych osiami, rozpatrywania wzorców objawów. Z propozycji tej wyłania się niezwykle złożona, a nie jednowymiarowa, diagnoza małego dziecka. Stanowi to ogromną wartość omawianej książki oraz pokazuje jak trudnym i czasochłonnym procesem jest diagnozowanie dzieci w tak szczególnym okresie rozwojowym. Podkreślam tę sprawę, ponieważ w podrozdziale zatytułowanym Proces diagnostyczny i ocena kliniczna Autorzy w niezwykle przejrzysty sposób przedstawili istotę diagnozy, jej cele i zadania. Treści zawarte w tym podrozdziale maja status podręcznika z psychologii klinicznej.

Rekomenduję tę książkę wszystkim klinicystom, dla których wysokie standardy pracy zawodowej stanowią wartość samą w sobie.

Wydajemy książki pomocne klinicznie
Oficyna Wydawnicza FUNDAMENT