Klasyfikacja diagnostyczna DC 0-5 - Wydawnictwo Fundament
Informujemy, ze od 1 do 30 sierpnia 2021 nasza księgarnia jest nieczynna. Po nasze ksiązki zapraszmy do Księgarni Terapeutycznej i GWP. Od 30 sierpnia zapraszamy ponownie.
Cena katalogowa: 80 zł
Redakcja: naukowa: dr hab.Grażyna Kmita prof.ucz.;
Tłumaczenie: dr Diana Senator
Oprawa: miękka
Ilość stron: 326
Wymiary: 148 x 210
OPIS I SPIS TREŚCI
OD AUTORA
RECENZJE

Co nowego w DC:0-5™?

DC:0-5 zawiera opis zaburzeń pojawiających się w pierwszych 5 latach życia dziecka.

DC:0-5 rozszerza kryteria diagnostyczne niektórych zaburzeń tak, aby obejmowały młodsze dzieci, a w niektórych przypadkach nawet niemowlęta przed ukończeniem pierwszego roku życia.

DC:0-5 wprowadza nowe jednostki diagnostyczne takie jak: zaburzenie związane z określoną relacją, zaburzenie regulacji złości i agresji we wczesnym dzieciństwie, wczesne atypowe zaburzenie ze spektrum autyzmu.

DC:0-5 zachowuje system wieloosiowej diagnozy pozwalając na optymalne uwzględnienie szerokiego kontekstu w procesie diagnozy i oceny. Treść większości osi zmieniono w znacznym stopniu.

Spis treści:
Wprowadzenie do wydania polskiego

Przedmowa
Podziękowania
Wprowadzenie
Podsumowanie wprowadzonych w DC:0-5 zmian względem DC:0-3R
Historia starań organizacji ZERO TO THREE, aby stworzyć klasyfikację diagnostyczną
Początki DC:0-3
Początki DC:0-3R
Użyteczność DC:0-3R i potrzeba uaktualnienia
Ocena, diagnoza i opis kliniczny
Kulturowe aspekty diagnozowania zaburzeń u niemowląt i małych dzieci
Poza DC:0-5

Oś I – Zaburzenia kliniczne
10 Zaburzenia neurorozwojowe
10.1 Zaburzenie ze spektrum autyzmu (Autism Spectrum Disorder)
10.2 Wczesne atypowe zaburzenie ze spektrum autyzmu (Early Atypical Autism Spectrum Disorder)
10.3 Zaburzenie z deficytem uwagi i nadaktywnością (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
10.4 Zaburzenie nadaktywności wieku poniemowlęcego (Overactivity Disorder of Toddlerhood)
10.5 Globalne opóźnienie rozwojowe (Global Developmental Delay)
10.6 Rozwojowe zaburzenie językowe (Developmental Language Disorder)
10.7 Rozwojowe zaburzenie koordynacji ruchowej (Developmental Coordination Disorder)
10.8 Inne zaburzenie neurorozwojowe w niemowlęctwie / wczesnym dzieciństwie (Other Neurodevelopmental Disorder of Infancy / Early Childhood)

20 Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego

20.1 Nadreaktywność sensoryczna (Sensory Over-Reactivity Disorder)

20.2 Podreaktywność sensoryczna (Sensory Under-Reactivity Disorder)

20.3 Inne zaburzenie przetwarzania sensorycznego (Other Sensory Processing Disorder)

30 Zaburzenia lękowe
30.1 Zaburzenia pod postacią lęku separacyjnego (Separation Anxiety Disorder)

30.3 Zaburzenie pod postacią lęku społecznego (fobia społeczna) (Social Anxiety Disorder (Social Phobia))

30.3 Zaburzenie pod postacią lęku uogólnionego (Generalized Anxiety Dsorder)

30.4 Mutyzm wybiórczy (Selective Mutism)

30.5 Zaburzenie pod postacią zahamowania w obliczu nowości (Inhibition to Novelty Disorder)

30.6 Inne zaburzenie lękowe w niemowlęctwie / wczesnym dzieciństwie (Other Anxiety Disorder of infancy / Early Childhood)

40 Zaburzenia nastroju

40.1 Depresja wczesnodziecięca (Depressive Disorder of Early Childhood)

40.2 Zaburzenie regulacji złości i agresji we wczesnym dzieciństwie (Disorder of Disregulated Anger and Aggression of Early Childhood)

40.3 Inne zaburzenie nastroju we wczesnym dzieciństwie (Other Mood Disorder of Early Childhood)

50 Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i pokrewne

50.1 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (Obsessive Compulsive Disorder)

50.2 Zespół Tourette’a (Tourette’s Disorder)

50.3 Tiki ruchowe lub głosowe (Motor or Vocal Tic Disorder)

50.4 Trichotillomania (Trichotillomania)

50.5 Patologiczne skubanie skóry we wczesnym dzieciństwie (Skin Picking Disorder of Infancy / Early Childhood)

50.6 Inne zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne lub pokrewne (Other Obsessive Compulsive and Related Disorders)

60 Zaburzenia snu, odżywiania się i zaburzenia związane z płaczem

Zaburzenia snu (Sleep Disorders)

60.1 Zaburzenie zasypiania (Sleep Onset Disorder)

60.2 Wybudzanie się w nocy (Night Waking Disorder)

60.3 Częściowe przebudzanie się (Partial Arousal Sleep Disorder)

60.4 Koszmary senne we wczesnym dzieciństwie (Nightmare Disorder of Early Childhood)

Zaburzenia odżywania w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie (Eating Disorders of Infancy / Early Childhood)

60.5 Przejadanie się (Overeating Disorder)

60.6 Niedojadanie (Undereating Disorder)

60.7 Atypowe zaburzenia odżywiania się (Atypical Eating Disorder)

Nadmierny płacz w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie (Crying Disorder of Infancy / Early Childhood)

60.8 Nadmierny Płacz (Excessive Crying)

60.9 Inne zaburzenie snu, odżywiania się lub związane z nadmierną płaczliwością (Other Sleep, Eating and Excessive Crying Disorder of Infancy / Early Childhood)

70 Zaburzenia związane z traumą, stresem i deprywacją

70.1 Zaburzenie po Stresie Traumatycznym (Posttraumatic Stress Disorder)

70.2 Zaburzenie adaptacyjne (Adjustment Disorder)

70.3 Powikłana żałoba w niemowlęctwie / wczesnym dzieciństwie (Complicated Grief Disorder of Infancy / Early Childhood)

70.4 Reaktywne zaburzenie przywiązania (Reactive Attachment Disorder)

70.5 Rozhamowane zaangażowanie społeczne (Disinhibited Social Engagement Disorder)

70.6 Inne zaburzenie związane z traumą, stresem i deprywacją w niemowlęctwie / wczesnym dzieciństwe (Other Trauma, Stress, and Deprivation Disorder of Infancy / Early Childhood)

80 Zaburzenia relacji

80.1 Specyficzne zaburzenie relacij (Relationship Specific Disorder of Infancy / Early Childhood)

Oś II – Kontekst relacyjny

 1. ADAPTACJA W RELACJI OPIEKUN – NIEMOWLĘ / MAŁE DZIECKO

Poziomy adaptacyjnego funkcjonowania – wymiar sprawowania opieki

 1. ŚRODOWISKO OPIEKUŃCZE A ADAPTACJA NIEMOWLĘCIA / MAŁEGO DZIECKA

Poziomy adaptacyjnego funkcjonowania – środowisko opiekuńcze

Oś III – Choroby i problemy zdrowotne

Oś IV – Stresory psychospołeczne i środowiskowe

LISTA STRESORÓW PSYCHOSPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH NIEMOWLĘCIA/ MAŁEGO DZIECKA

Oś V – Kompetencja rozwojowa

OCENA KOMPETENCJI ROZWOJOWEJ – PODSUMOWANIE

Załącznik A
Kamienie milowe w rozwoju i ocena kompetencji
Załącznik A
Bibliografia
Załącznik B
Proces rewizji i uaktualniania DC:0-3R
Rewizja i uaktualnianie DC:0-3R
Wyniki ankiety użytkowników
Wersja robocza i dalsze modyfikacje
Załącznik C
Zespół autorów klasyfikacji – ZERO TO THREE Diagnostic Classification Task Force (DC:0-3) and Revision Task Force (DC:0-3R)

Słownik

Bibliografia

 

Klasyfikacja Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood (DC:0-3) wydana w 1994 przez ZERO TO THREE była pierwszym odwołującym się do kontekstu rozwojowego systemem diagnozowania zaburzeń psychicznych i rozwojowych u niemowląt i małych dzieci (tj. od urodzenia do końca 3 roku życia). Poprawiona wersja DC:0-3, wydana w 2005 (DC:0-3R), pogłębiła i rozszerzyła kryteria diagnostyczne klasyfikacji czerpiąc z praktyki klinicznej i badań empirycznych prowadzonych na całym świecie od czasu publikacji z 1994 roku.

DC:0-5 korzysta z najświeższych danych badawczych, które pojawiły się po 2005r., istotnych w procesie diagnozowania małych dzieci oraz odnosi się do nierozstrzygniętych w DC:0-3R kwestii. DC:0-5 zostało zaprojektowane tak, aby pomóc specjalistom w dziedzinie zdrowia psychicznego i innym profesjonalistom:

 • rozpoznawać trudności psychiczne i rozwojowe u niemowląt i dzieci do końca 5 roku życia,
 • zrozumieć jak relacje i stresory psychospołeczne przyczyniają się do zaburzeń psychicznych i rozwojowych oraz jak uwzględniać je jako kontekst procesu diagnostycznego,
 • skuteczne korzystać z kryteriów diagnostycznych klasyfikacji, sporządzać opisy kliniczne i planować interwencje,
 • ułatwiać prowadzenie badań naukowych dotyczących zdrowia psychicznego niemowląt i małych dzieci.

DC:0-5 podnosi profesjonalne umiejętności zapobiegania, diagnozowania i leczenia problemów psychicznych dzieci w najwcześniejszych latach życia poprzez identyfikowanie i opisywanie zaburzeń, których nie ma w innych systemach klasyfikacyjnych oraz poprzez wskazywanie skutecznych podejść w interwencji.

Osoby pracujące w różnych dziedzinach – klinicyści pracujący w obszarze zdrowia psychicznego, doradcy, lekarze, pielęgniarki, terapeuci wczesnej interwencji, pracownicy socjalni oraz badacze – przekonają się, że DC:0-5 jest niezbędnym przewodnikiem do diagnozowania i planowania leczenia niemowląt, małych dzieci oraz ich rodzin w różnych sytuacjach i okolicznościach.

Z prawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk polskiego czytelnika klasyfikację DC: 0-5, kolejne, zrewidowane i uaktualnione wydanie znanej już klasyfikacji zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa, opracowanej przez grupę ekspertów na zlecenie organizacji ZERO TO THREE.

[…] W stosunku do wydania pierwszego i drugiego, tekst klasyfikacji jeszcze bardziej zyskał na klarowności, jest w znacznie większym stopniu przemyślany i uporządkowany. Widoczna jest dbałość z jednej strony o empiryczne udokumentowanie proponowanych kategorii diagnostycznych i odpowiadających im kryteriów, z drugiej zaś o ich przydatność kliniczną.

Zespół powołany do opracowania rewizji podjął niezwykle trudną i ważną próbę takiego sformułowania kryteriów, które  pozwoli na możliwie szybkie objęcie postępowaniem diagnostyczno-terapeutycznym tych niemowląt i małych dzieci, które pilnie wymagają pomocy, przy jednoczesnym staraniu, by unikać patologizowania mniej typowych wariantów prawidłowego rozwoju.

Cechą szczególną DC: 0-5 jest ujmowanie zdrowia psychicznego w szerszej perspektywie systemowej, z pogłębioną refleksją nad rozwojem i kontekstem. Trudności dziecka rozumiane są w odniesieniu do przebiegu jego rozwoju, specyfiki relacji z osobami bliskimi, szerszego kontekstu kulturowego.  Co więcej, trudności dziecka i rodziny rozpatrywnae są w odniesieniu do mocnych stron funkcjonowania.

[…]

Na zakończenie, spróbuję podsumować najważniejsze, przyjmowane obecnie w dziedzinie IECMH i leżące również u podstaw oddawanej do Państwa rąk klasyfikacji, założenia teoretyczne:

 • Rozwój jest kształtowany przez dynamiczne, ciągłe interakcje pomiędzy uwarunkowaniami biologicznymi, społecznymi i psychologicznymi.
 • Kamieniem węgielnym wczesnego rozwoju dziecka jest wzrost zdolności do regulacji własnych funkcji organizmu i funkcji psychicznych oraz regulacji stosunków z otoczeniem.
 • Dzieci aktywnie kształtują swój rozwój, co jest wyrazem wewnętrznego ludzkiego dążenia, by poznawać świat i zdobywać nad nim kontrolę, by wzrastać, uczyć się i „stawać się” (ang. “become”)
 • Rozwój odbywa się zawsze w kontekście relacji z innymi; relacje międzyludzkie są budulcem prawidłowego rozwoju psychiki
 • Indywidualna ścieżka rozwoju dziecka jest kształtowana przez ciągłą interakcję czynników ryzyka oraz czynników kompensacyjnych (compensatory factors) i chroniących (protective factors)
 • Przebieg rozwoju we wczesnym dzieciństwie, można zmienić poprzez skuteczne interwencje, zmieniające relację pomiędzy wyżej wymienionymi czynnikami w taki sposób, że szansa na lepszą adaptację staje się większa.

Grażyna Kmita

Wprowadzenie do wydania polskiego

 

 

 

Wydajemy książki pomocne klinicznie
Oficyna Wydawnicza FUNDAMENT