Archiwa: Oficyna Wydawnicza Fundament - Wydawnictwo Fundament
Informujemy, ze od 1 do 30 sierpnia 2021 nasza księgarnia jest nieczynna. Po nasze ksiązki zapraszmy do Księgarni Terapeutycznej i GWP. Od 30 sierpnia zapraszamy ponownie.

Klasyfikacja diagnostyczna DC 0-5

Co nowego w DC:0-5™?

DC:0-5 zawiera opis zaburzeń pojawiających się w pierwszych 5 latach życia dziecka.

DC:0-5 rozszerza kryteria diagnostyczne niektórych zaburzeń tak, aby obejmowały młodsze dzieci, a w niektórych przypadkach nawet niemowlęta przed ukończeniem pierwszego roku życia.

DC:0-5 wprowadza nowe jednostki diagnostyczne takie jak: zaburzenie związane z określoną relacją, zaburzenie regulacji złości i agresji we wczesnym dzieciństwie, wczesne atypowe zaburzenie ze spektrum autyzmu.

DC:0-5 zachowuje system wieloosiowej diagnozy pozwalając na optymalne uwzględnienie szerokiego kontekstu w procesie diagnozy i oceny. Treść większości osi zmieniono w znacznym stopniu.

Spis treści:
Wprowadzenie do wydania polskiego

Przedmowa
Podziękowania
Wprowadzenie
Podsumowanie wprowadzonych w DC:0-5 zmian względem DC:0-3R
Historia starań organizacji ZERO TO THREE, aby stworzyć klasyfikację diagnostyczną
Początki DC:0-3
Początki DC:0-3R
Użyteczność DC:0-3R i potrzeba uaktualnienia
Ocena, diagnoza i opis kliniczny
Kulturowe aspekty diagnozowania zaburzeń u niemowląt i małych dzieci
Poza DC:0-5

Oś I – Zaburzenia kliniczne
10 Zaburzenia neurorozwojowe
10.1 Zaburzenie ze spektrum autyzmu (Autism Spectrum Disorder)
10.2 Wczesne atypowe zaburzenie ze spektrum autyzmu (Early Atypical Autism Spectrum Disorder)
10.3 Zaburzenie z deficytem uwagi i nadaktywnością (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
10.4 Zaburzenie nadaktywności wieku poniemowlęcego (Overactivity Disorder of Toddlerhood)
10.5 Globalne opóźnienie rozwojowe (Global Developmental Delay)
10.6 Rozwojowe zaburzenie językowe (Developmental Language Disorder)
10.7 Rozwojowe zaburzenie koordynacji ruchowej (Developmental Coordination Disorder)
10.8 Inne zaburzenie neurorozwojowe w niemowlęctwie / wczesnym dzieciństwie (Other Neurodevelopmental Disorder of Infancy / Early Childhood)

20 Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego

20.1 Nadreaktywność sensoryczna (Sensory Over-Reactivity Disorder)

20.2 Podreaktywność sensoryczna (Sensory Under-Reactivity Disorder)

20.3 Inne zaburzenie przetwarzania sensorycznego (Other Sensory Processing Disorder)

30 Zaburzenia lękowe
30.1 Zaburzenia pod postacią lęku separacyjnego (Separation Anxiety Disorder)

30.3 Zaburzenie pod postacią lęku społecznego (fobia społeczna) (Social Anxiety Disorder (Social Phobia))

30.3 Zaburzenie pod postacią lęku uogólnionego (Generalized Anxiety Dsorder)

30.4 Mutyzm wybiórczy (Selective Mutism)

30.5 Zaburzenie pod postacią zahamowania w obliczu nowości (Inhibition to Novelty Disorder)

30.6 Inne zaburzenie lękowe w niemowlęctwie / wczesnym dzieciństwie (Other Anxiety Disorder of infancy / Early Childhood)

40 Zaburzenia nastroju

40.1 Depresja wczesnodziecięca (Depressive Disorder of Early Childhood)

40.2 Zaburzenie regulacji złości i agresji we wczesnym dzieciństwie (Disorder of Disregulated Anger and Aggression of Early Childhood)

40.3 Inne zaburzenie nastroju we wczesnym dzieciństwie (Other Mood Disorder of Early Childhood)

50 Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i pokrewne

50.1 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (Obsessive Compulsive Disorder)

50.2 Zespół Tourette’a (Tourette’s Disorder)

50.3 Tiki ruchowe lub głosowe (Motor or Vocal Tic Disorder)

50.4 Trichotillomania (Trichotillomania)

50.5 Patologiczne skubanie skóry we wczesnym dzieciństwie (Skin Picking Disorder of Infancy / Early Childhood)

50.6 Inne zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne lub pokrewne (Other Obsessive Compulsive and Related Disorders)

60 Zaburzenia snu, odżywiania się i zaburzenia związane z płaczem

Zaburzenia snu (Sleep Disorders)

60.1 Zaburzenie zasypiania (Sleep Onset Disorder)

60.2 Wybudzanie się w nocy (Night Waking Disorder)

60.3 Częściowe przebudzanie się (Partial Arousal Sleep Disorder)

60.4 Koszmary senne we wczesnym dzieciństwie (Nightmare Disorder of Early Childhood)

Zaburzenia odżywania w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie (Eating Disorders of Infancy / Early Childhood)

60.5 Przejadanie się (Overeating Disorder)

60.6 Niedojadanie (Undereating Disorder)

60.7 Atypowe zaburzenia odżywiania się (Atypical Eating Disorder)

Nadmierny płacz w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie (Crying Disorder of Infancy / Early Childhood)

60.8 Nadmierny Płacz (Excessive Crying)

60.9 Inne zaburzenie snu, odżywiania się lub związane z nadmierną płaczliwością (Other Sleep, Eating and Excessive Crying Disorder of Infancy / Early Childhood)

70 Zaburzenia związane z traumą, stresem i deprywacją

70.1 Zaburzenie po Stresie Traumatycznym (Posttraumatic Stress Disorder)

70.2 Zaburzenie adaptacyjne (Adjustment Disorder)

70.3 Powikłana żałoba w niemowlęctwie / wczesnym dzieciństwie (Complicated Grief Disorder of Infancy / Early Childhood)

70.4 Reaktywne zaburzenie przywiązania (Reactive Attachment Disorder)

70.5 Rozhamowane zaangażowanie społeczne (Disinhibited Social Engagement Disorder)

70.6 Inne zaburzenie związane z traumą, stresem i deprywacją w niemowlęctwie / wczesnym dzieciństwe (Other Trauma, Stress, and Deprivation Disorder of Infancy / Early Childhood)

80 Zaburzenia relacji

80.1 Specyficzne zaburzenie relacij (Relationship Specific Disorder of Infancy / Early Childhood)

Oś II – Kontekst relacyjny

  1. ADAPTACJA W RELACJI OPIEKUN – NIEMOWLĘ / MAŁE DZIECKO

Poziomy adaptacyjnego funkcjonowania – wymiar sprawowania opieki

  1. ŚRODOWISKO OPIEKUŃCZE A ADAPTACJA NIEMOWLĘCIA / MAŁEGO DZIECKA

Poziomy adaptacyjnego funkcjonowania – środowisko opiekuńcze

Oś III – Choroby i problemy zdrowotne

Oś IV – Stresory psychospołeczne i środowiskowe

LISTA STRESORÓW PSYCHOSPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH NIEMOWLĘCIA/ MAŁEGO DZIECKA

Oś V – Kompetencja rozwojowa

OCENA KOMPETENCJI ROZWOJOWEJ – PODSUMOWANIE

Załącznik A
Kamienie milowe w rozwoju i ocena kompetencji
Załącznik A
Bibliografia
Załącznik B
Proces rewizji i uaktualniania DC:0-3R
Rewizja i uaktualnianie DC:0-3R
Wyniki ankiety użytkowników
Wersja robocza i dalsze modyfikacje
Załącznik C
Zespół autorów klasyfikacji – ZERO TO THREE Diagnostic Classification Task Force (DC:0-3) and Revision Task Force (DC:0-3R)

Słownik

Bibliografia

 

Klasyfikacja diagnostyczna DC:0-3R

Klasyfikacja diagnostyczna zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (DC:0-3) została stworzona by pomóc klinicystom:

a) dostrzec indywidualne różnice w sposobach, w jakie niemowlęta i małe dzieci przetwarzają wrażenia, porządkują doświadczenia i podejmują działanie;
b) obserwować i rozumieć interakcję dziecka z głównymi opiekunami;
c) badać wpływ rodziny oraz kulturowych i społecznych wzorców na rozwój dziecka
d) mieć na uwadze zarówno poziom adaptacji dziecka, jak i wyzwania rozwojowe, przed którymi ono staje.


Spis treści

Podziękowania
Wprowadzenie
Oś I:   Zaburzenia kliniczne
100. Zaburzenie po stresie traumatycznym
150. Zaburzenie związane z deprywacją / maltretowaniem
200. Zaburzenia afektu
210. Przedłużająca się reakcja żałoby / smutku
220. Zaburzenia lękowe w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie
221. Zaburzenie związane z lękiem separacyjnym
222. Specyficzne postacie fobii
223. Zaburzenie związane z lękiem społecznym (fobia społeczna)
224. Zaburzenie lęku uogólnionego
225. Zaburzenie lękowe nieokreślone
230. Depresja w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie
231. Typ I: Depresja wielka
232. Typ II: Zaburzenie depresyjne nieokreślone
240. Mieszane zaburzenie wyrażania emocji
300. Zaburzenie przystosowania
400. Zaburzenia regulacji związane z przetwarzaniem bodźców sensorycznych
410. Nadwrażliwość
411. Typ A: Lękowy / ostrożny
412. Typ B: Negatywny / buntowniczy
420. Obniżona wrażliwość / niska reaktywność
430. Poszukiwanie stymulacji sensorycznej / impulsywność
500. Zaburzenie zachowania związanego ze snem
510. Zaburzenie (protodyssomnia) zasypiania
520. Zaburzenie (protodyssomnia) ciągłości snu
600. Zaburzenie zachowań związanych z karmieniem
601. Zaburzenie karmienia związane z regulacją stanów
602. Zaburzenie karmienia związane z wzajemnością relacji opiekun-dziecko
603. Anoreksja niemowlęca
604. Sensoryczna awersja do pokarmów
605. Zaburzenie karmienia związane z towarzyszącym problemem zdrowotnym
606. Zaburzenie karmienia związane z obrażeniami przewodu pokarmowego
700. Zaburzenia tworzenia relacji i komunikowania się
710. Wielosystemowe zaburzenie rozwoju (MSDD)
800. Inne zaburzenia (DSM-IV-TR lub ICD-10)
Oś II: Klasyfikacja relacji
Skala Ogólnej Oceny Relacji Rodzic-Dziecko i Lista Problemów w Relacji
Skala Ogólnej Oceny Relacji Rodzic-Dziecko
Lista Problemów w Relacji
Opisowe charakterystyki jakościowych wymiarów relacji
Oś III: Choroby i problemy zdrowotne oraz rozwojowe  
Oś IV: Stresory psychospołeczne  
Lista Stresorów Psychicznych i Środowiskowych  
Oś V: Funkcjonowanie emocjonalne i społeczne  
Ocena zdolności funkcjonowania emocjonalnego i społecznego  
Skala do oceny zdolności funkcjonowania emocjonalnego i społecznego
Załącznik A: Priorytety w klasyfikowaniu diagnostycznym i planowaniu interwencji
Priorytety w klasyfikowaniu diagnostycznym
Wybór podstawowej kategorii diagnostycznej
Załącznik B: Proces weryfikacji DC: 0-3  
Weryfikowanie DC:0-3
Wyniki wstępnej ankiety dla użytkowników
Wstępny zarys, drugie badanie i dalsze zmiany
Załącznik C: Zespół twórców Klasyfikacji Diagnostycznej ZERO TO THREE
 
Piśmiennictwo

 

 

 

Klasyfikacja diagnostyczna DC: 0-3. Opisy kliniczne dzieci oraz ich rodzin

Przewodnik po korzystaniu z „Systemu klasyfikacji diagnostycznej zdrowia psychicznego i zaburzeń rozwoju w niemowlęctwie i we wczesnym dzieciństwie” ZERO TO THREE w procesie oceny i planowania terapii.

Spis treści:

Przedmowa: Stanley I. Greenspan

Wprowadzenie
Używanie DC:0-3 do oceny i planowania terapii niemowląt i małych dzieci

Oś I: Diagnoza podstawowa
100. Zaburzenie stresu traumatycznego

Theodore Gaensbauer
Austin, 2 lata i 10 miesięcy

200. Zaburzenia afektu (nastroju)

201.Zaburzenia lękowe w niemowlęctwie i we wczesnym dzieciństwie
Robin C. Silverman, Alicia F. Lieberman i Judith H. Pekarsky
Andy, 22 miesiące

202.Zaburzenie nastroju: przedłużająca się reakcja żałoby/smutku
Alicia Lieberman
Turner, 9 miesięcy

202. Zaburzenie nastroju: przedłużająca się reakcja żałoby/smutku
Lee Tidmarsh
Joey, 21 miesięcy

203. Zaburzenie nastroju: depresja w niemowlęctwie i we wczesnym dzieciństwie
Molly Romer Witten
Donny, 29 miesięcy

204.Mieszane zaburzenie wyrażania emocji
Jean H. Thomas
Carrie, 2 lata

204. Mieszane zaburzenie wyrażania emocji
Sharon Y. Levy, Karen Frankel i Robert J. Harmon
Anton, 3 lata

205. Zaburzenie identyfikacji płciowej w dzieciństwie
Susan W. Coates i Sabrina M. Wolfe
Colin, 3 lata i 6 miesięcy
Kathy, 4 lata i 6 miesięcy

206. Zaburzenie przywiązania w reakcji na deprywację/maltretowanie w niemowlęctwie i we wczesnym dzieciństwie
Alicia F. Lieberman
Reggie, 22 miesiące

300. Zaburzenie przystosowania
Martín Maldonado-Durán
Jalil, 9 miesięcy

400. Zaburzenia regulacyjne

401. Typ I: Nadwrażliwość
Lois M. Black
Sara, 2 lata i 6 miesięcy

401. Typ I: Nadwrażliwość
Gordon Williamson i Gambi White-Tennant
Nathan, 16 miesięcy

402. Typ II: Niska reaktywność
Barbara Kalmanson
Jerry, 32 miesiące

403. Typ III: Dezorganizacja ruchowa/impulsywność
Judith Ahrano
Amanda, 35 miesięcy

500. Zaburzenie zachowań związanych ze snem
Klaus Minde
Jamie, 15 miesięcy
Deborah, 6 miesięcy

600. Zaburzenie zachowań związanych z jedzeniem
Irene Chatoor
Mary, 17 miesięcy

700. Zaburzenia tworzenia relacji i komunikowania się

701, 702, 703. Wielosystemowe zaburzenie rozwoju
Serena Wieder
701. Tim, 2 lata;
702. Jody, 2 lata;
703. Mary, 28 miesięcy

701. Wielosystemowe zaburzenie rozwoju, Wzorzec B
Rebecca Shahmoon-Shanok
Simon, 3 lata i 3 miesiące

Oś II: Klasyfikacja zaburzenia relacji

905. Mieszane i 902. Niezaangażowane
Roseanne Clark, Mary Seidl i Andrew Paulson
902. Sammy, 8 miesięcy;
905. Cody, 25 miesięcy

Autorzy          

 

Wydajemy książki pomocne klinicznie
Oficyna Wydawnicza FUNDAMENT